Esteu aquí

Ple dret

Membres de ple dret:

  •  Els membres de ple dret (“membres”) són els associats majors d’edat que es comprometin amb les finalitats de l’Associació, que acceptin explícitament  la  Declaració  Fundacional,  que  facin efectives  les contribucions a les quals s’hagin compromès per al sosteniment de l’Associació i que no hagin estat suspesos o expulsats de l’Associació per cap motiu.
  • Els membres gaudeixen de tots els drets i estan subjectes a totes les obligacions previstes en els Estatuts de l’Associació i en aquest Reglament de Règim Intern.
  • Cada membre de l’Assemblea Nacional Catalana queda adscrit administrativament a una única Assemblea Territorial o Assemblea Exterior.
  • Els  membres  podran  escollir  entre  estar  adscrits  a  l’Assemblea Territorial o Assemblea Exterior del seu lloc de residència, la del seu lloc de treball o la del lloc amb què tinguin una vinculació personal preferent. Si no especifiquen el contrari, se’ls assignarà inicialment a l’Assemblea Territorial o Assemblea Exterior del domicili que designin a la seva inscripció, però podran sol•licitar el canvi d’Assemblea Territorial o Assemblea Exterior en qualsevol moment.
  • L’adscripció dels membres a les Assemblees Sectorials és voluntària. Un membre pot estar adscrit a tantes Assemblees Sectorials com desitgi.